(58) 345 83 74 biuro@pracodawcypomorza.pl

Regulamin

Postanowienia ogólne

§ 1
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady funkcjonowania „Platformy Przedsiębiorczości im. Henryka Kaczmarka-Kanolda”, zwanej dalej „Platformą.

§ 2
Platforma działa z inicjatywy przedsiębiorców, zrzeszonych w organizacji „Pracodawcy Pomorza”.

§ 3
Ilekroć w dalszych przepisach Regulaminu jest mowa bez bliższego określenia o:
1. Platformie – należy przez to rozumieć „Platformę Przedsiębiorczości im. Henryka Kaczmarka-Kanolda”.
2. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin „Platformy Przedsiębiorczości im. Henryka Kaczmarka-Kanolda”.
3. Województwie – należy przez to rozumieć województwo pomorskie, reprezentowane zgodnie z obowiązującym prawem oraz ustaleniami władz samorządowych województwa pomorskiego.
4. Szkołach – należy przez to rozumieć szkoły ponadgimnazjalne z województwa pomorskiego.
5. Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo o dowolnej formie organizacyjnej.

Interesariusze Platformy

§ 4
Interesariuszami Platformy są:
• Szkoły ponadgimnazjalne – uczniowie i nauczyciele
• Przedsiębiorcy
• Samorządy lokalne w województwie pomorskim – organy prowadzące szkoły
• Pomorskie Kuratorium Oświaty
• Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Cele Platformy

§ 5
Idea utworzenia Platformy związana jest z realizacją poniższych celów:
• wzbogacenie zajęć szkolnych z zakresu „podstaw przedsiębiorczości” oraz „podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej ” w szkołach
• tworzenie relacji pomiędzy interesariuszami poprzez tworzenie grup roboczych, aktywną współpracę środowisk, konsultacji międzysektorowych
• rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół, z naciskiem na rozwój przedsiębiorczości i inicjatywności
• podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie tematyki związanej ci
z przedsiębiorczością poprzez szkolenia i seminaria
• długofalowa inwestycja w cel, jakim jest aktywizacja zawodowa młodzieży oraz budowanie postawy aktywnej na rynku pracy

Udział w działaniach Platformy
§ 6
Przedsiębiorcy biorący udział w działaniach Platformy zobowiązani są do unikania działań mających charakter marketingowo-sprzedażowy, ze szczególnym uwzględnieniem zakazu lokowania produktu.

§ 7
Uczestnictwo w działaniach Platformy jest dobrowolne i nieodpłatne, zarówno dla Szkół, jak i dla Przedsiębiorców (z wyłączeniem kursów podnoszących kwalifikacje dla nauczycieli).

§ 8
Chęć uczestnictwa w działaniach Platformy zainteresowani Przedsiębiorcy zgłaszają
do „Pracodawców Pomorza” za pomocą formularza zamieszonego na stronie internetowej www.pracodawcypomorza.pl, w zakładce PLATFORMA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 9
Chęć uczestnictwa w działaniach Platformy zainteresowane Szkoły zgłaszają do „Pracodawców Pomorza” na adres mailowy: biuro@pracodawcypomorza.pl.
Każdorazowe zapotrzebowanie na udział przedsiębiorcy w lekcji „podstawy przedsiębiorczości” nauczyciel/sekretariat szkoły zgłasza również na adres mailowy: biuro@pracodawcypomorza.pl.

Postanowienia końcowe
§ 10
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzję podejmują „Pracodawcy Pomorza”.

§ 11
Regulamin „Platformy Przedsiębiorczości im. Henryka Kaczmarka-Kanolda” obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Zarząd „Pracodawców Pomorza”.

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy dla Przedsiębiorców

Formularz zgłoszeniowy dla szkół

Pracodawcy Pomorza