(58) 345 83 74 biuro@pracodawcypomorza.pl

O inicjatywie

INFORMACJE OGÓLNE

Inicjatywa skierowana do wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na rozwój pomorskiego biznesu. Nauka poprzez obserwacje i doświadczanie biznesu to zadanie mające na celu uzupełnienie ramowego programu „podstaw przedsiębiorczości” w szkołach ponadgimnazjalnych.

Inicjatywa „Platforma Przedsiębiorczości im. Henryka Kaczmarka-Kanolda”, twórcy wielkopolskiego przemysłu cukierniczego i wzoru polskiego przemysłowca, to propozycja współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Pomorskim Kuratorium Oświaty, pomorskimi praktykami biznesu i szkołami ponadgimnazjalnymi.

 

ADRESACI INICJATYWY

Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i nauczycieli, przedmiotu „podstawy przedsiębiorczości” i „podstawy zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej”, w województwie pomorskim. Chęć udziału w działaniach Platformy mogą zgłosić wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z województwa pomorskiego.

 

CELE INICJATYWY

Cele powstania platformy, to między innymi:

  • Wzbogacenie zajęć szkolnych z zakresu „podstawy przedsiębiorczości” i
    „podstawy zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej”, w szkołach ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego.
  • Tworzenie relacji pomiędzy interesariuszami Platformy (szkoły ponadgimnazjalne – uczniowie i nauczyciele, przedsiębiorcy, samorządy lokalne w województwie pomorskim – organy prowadzące szkoły, Pomorskie Kuratorium Oświaty, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego) poprzez tworzenie grup roboczych, aktywną współpracę środowisk, konsultacji międzysektorowych.
  • Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół, z naciskiem na rozwój przedsiębiorczości i inicjatywności.
  • Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie tematyki związanej
    z przedsiębiorczością poprzez szkolenia i seminaria.
  • Długofalowa inwestycja w cel, jakim jest aktywizacja zawodowa młodzieży oraz budowanie postawy aktywnej na rynku pracy.

 

OPIS INICJATYWY

„Platforma Przedsiębiorczości im. Henryka Kaczmarka-Kanolda” jest inicjatywą oddolną podmiotów zrzeszonych w organizacji „Pracodawcy Pomorza”. Do współpracy w ramach tego przedsięwzięcia „Pracodawcy Pomorza” zapraszają przedsiębiorców chętnych do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz wszystkie szkoły ponadgimnazjalne województwa pomorskiego. Patronat honorowy nad „Platformą Przedsiębiorczości” objął Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Pomorskie Kuratorium Oświaty. Genezą powstania Platformy jest chęć pomorskich przedsiębiorców do dzielenia się wiedzą z młodzieżą, nie tylko w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, ale również ze względu na świadomość długofalowej inwestycji w cel, jakim jest aktywizacja zawodowa młodzieży oraz budowanie aktywnej postawy na rynku pracy, która bezpośrednio przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju województwa pomorskiego.

Głównym celem niniejszej inicjatywy jest wzbogacenie zajęć z zakresu „podstaw przedsiębiorczości” oraz „podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej” w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez dobrowolny udział przedstawicieli pomorskiego biznesu w lekcjach tych przedmiotów. Platforma umożliwia zorganizowanie w sposób systemowy spotkań praktyków biznesu z uczniami szkół ponadgimnazjalnych, praktyczne omawianie tematów poruszanych w ramach zajęć z powyższych przedmiotów poprzez przykłady i prezentację praktyk stosowanych w przedsiębiorstwach, a także, dzięki bezpośredniemu kontaktowi, możliwość zadawania pytań, z zakresu szeroko pojętej przedsiębiorczości, doświadczonym praktykom. Te działania, podejmowane w sposób zorganizowany i systematyczny z pewnością przyczynią się do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z naciskiem na rozwój przedsiębiorczości i inicjatywności.

Działania Platformy będą przebiegać dwutorowo, z jednej strony przedsiębiorcy będą spotykać się z uczniami, natomiast dla drugiej strony procesu edukacyjnego planowane są szkolenia i kursy kwalifikacyjne. Nauczyciele przedmiotu „podstawy przedsiębiorczości” dzięki udziałowi szkoły, w działaniach Platformy będą mieli możliwość uczestniczenia w formach doszkalających. Aktywność planowana dla nauczycieli również przybierze formę zajęć praktycznych, w ramach których  nauczyciele będą mogli uzupełnić wiedzę teoretyczną o informacje dotyczące praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw.

 

Pracodawcy Pomorza